České holky

České holky

Zapsat dívku Zapsat privát
Úvodní stránka

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky (dále jen „VOP") pro uživatele a inzerenty pro užívání serverů www.ceskeholky.cz, www.cesky-holky.cz, www.ceske-holky.cz (dále jen „Server") a zveřejňování a poskytování reklamy na výše zmíněných serverech.

Inzerentem se dále pro potřeby těchto Podmínek rozumí právnická nebo fyzická osoba, která u provozovatele reklamy objednala či objednává zveřejnění své reklamy. Uživatelem Serveru je každá osoba, která server využívá a přistoupila k VOP a zaregistruje se nebo se již zaregistrovala. Podmínkou pro samotnou inzerci je přistoupení k VOP. Poskytnutí reklamy na Serveru se rozumí propagace a podpora podnikatelské činnosti Inzerenta zveřejněná prostřednictvím Provozovatele.

SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVATELE REKLAMY

Provozovatel poskytuje inzerentovi zveřejnění reklamy formou datového prostoru na svém Serveru v rozsahu, jak je vymezen objednávkou nebo jiným projevem vůle smluvních stran.

Inzerent bere na vědomí, že provozovatel/poskytovatel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Za obsah reklamy odpovídá Inzerent.

Inzerent uděleným souhlasem k těmto Podmínkám vysloveně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a autroských práv k veškerým obrazovým a textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

Inzerent nesmí snižovat lidskou důstojnost a reklama nesmí obsahoval prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Stejně tak nesmí reklama obsahovat diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví a národnosti.

Inzerent výslovně a závažně prohlašuje, že všechny osoby v reklamě jsou starší osmnácti let a že splňují i jiné zákonné podmínky dle legislativy jiných států. Provozovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů pro účely správního/jiného řízení sdělit údaje o inzerentovi. Inzerent se zavazuje, že nahradí provozovateli veškerou škodu vzniklou v souvislosti se zveřejněním reklamy neodpovídající zákonným požadavkům.

Provozovatel má právo jednostranně zveřejnění reklamy odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

V případě, že provozovatel odmítne zveřejnit již zaplacenou reklamu, vrátí platbu v plné výši Inzerentovi. V případě, že Inzerent v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.

Platba za inzerci musí být uhrazena na účet provozovatele nejpozději den před zveřejněním reklamy. Provozovatel si vyhrazuje jednostranně měnit cenové podmínky poskytování reklamy.

UŽÍVÁNÍ SERVERU – PODMÍNKY

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití osobních dat uvedených na stránkách nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodou vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb provozovatele nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která při využívání služeb tohoto Serveru souhlasila s VOP a nebo každá osoba, která se v souladu s těmito VOP zaregistruje nebo tak již učinila.

Uživatel bere na vědomí, že informace nebo data dobrovolně poskytnutá do diskuzního fora na serveru provozovatele, mohou být použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za zneužití ze strany třetích osob.

Správce je oprávněn odtajnit údaje Uživatele serveru, bude-li to nezbytné.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či nahodile vznikly v důsledku nebo souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznilky v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepříme souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit ustanovení těchto VOP. Změna VOP je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zveřejněny ve formě úplného znění VOP. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrady souhlasí. Poskytnutím e-mailové adresy v kterékoliv části webu provozovateli uživatel souhlasí se zasíláním nabídek, novinek a aktualizací souvisejících se servery provozovatele. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Upozornění

Stránky obsahují erotický materiál. Před vstupem na stránky souhlasíte s následujícími podmínkami.

SOUHLASIM A POTVRZUJI VÝŠE UVEDENÉ! Odejít